06

 İLİMİZ SORUNLARI TOBB DA BAŞBAKANA ANLATILDI...

9. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nda Kırşehir ilimizle ilgili sorunlar TOBB'de Başbakana bildirildi.Sorunların sunumu Ticaret Odası Başkanı Selahattin Ekicioğlu tarafından yapıldı.
Sorunlar şu şekilde dile getirildi; 
Tarıma ilişkin birinci ve öncelikli sorunumuz; ilimizin, tarımsal üretim noktasında ilimiz ile önemli benzerlikler gösteren Aksaray, Nevşehir ve Yozgat gibi çevre illerin dâhil edilip, kendisinin dâhil edilmediği IPARD Kırsal Kalkınma Hibe Destekleri Programı kapsamına alınmasıdır.
Sorunun çözümü; IPARD desteklerine ilişkin iller bazındaki değerlendirme ve seçim ölçütlerinin yeniden gözden geçirilmesinden ve aynı bölgede olup IPARD kapsamına alınmayan illerin bu çerçevede yeniden değerlendirilmesinden geçmektedir. Bilindiği üzere, IPARD kapsamındaki iller belirlenirken değerlendirme ölçütleri olarak; ilk aşamada illerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla ve göç değerleri, ikinci aşamada ise illerin tarım sektörü ve kırsal alanlarının potansiyelleri olmak üzere üç farklı kıstas dikkate alınmaktadır. Belirtilen ölçütler Avrupa Birliği tarafından belirlenmiştir. 
Ancak, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın il seçim sürecinde dikkate aldığı veriler güncel olmayan verilerdir. Bu iktisadi veriler, bilhassa Aksaray ve Nevşehir gibi ilimize komşu illerin, Kırşehir İli’nden daha az gelişmiş olduğu ya da yatırıma daha muhtaç olduğu şeklinde bir yanlış algıya neden olmaktadır. Ancak,belirtilen iller-elbette ki-ilimizden çok daha fazla gelişmiş iller olup, gerek sanayi gerekse de zirai yatırımlar açısından Kırşehir İlimize göre çok daha cazip imkânlar sunabilmektedir. Nitekim çok daha güncel veriler ışığında İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü tarafından hazırlanan ve Şubat 2014 tarihinde yayınlanan “2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye’de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araştırması”na göre, Nevşehir İli 2012 Yılı Gelişmişlik İndeksi sıralamasında 33 sırada iken, Kırşehir İl’imiz ancak 49. sırada yer alabilmiştir. 2010 yılı verileri incelendiğinde ise Nevşehir İli sıralamada 41., ilimiz ise 55. sırada idi. Buna göre, 2 yıl içinde Nevşehir’in 8 basamak yükselirken, İl’imizin 6 basamak yükselebildiği görülmektedir. Yine aynı rapordan alınan bir diğer veri de, 2012 yılı itibariyle Finansal Gelişmişlik Endeksi sıralamasında ilimizin kendine ancak 68. sırada yer bulabilmesi, buna karşın Yozgat’ın sıralamada 45., Nevşehir’in 51. ve Aksaray İli’nin ise 54. sırada yer almasıdır. 
IPARD değerlendirmelerinde ikinci ölçüt illerin göç değerleri ile ilişkilidir. Burada, IPARD kapsamındaki iller dış göç oranlarındaki artış temel alınarak sıralanmış, buna karşın diğer nüfus verileri dikkate alınmamıştır. En temel nüfus verilerinden biri olan nüfus yoğunluğu dikkate alındığında, Kırşehir İli’nin nüfus yoğunluk değerinin 35, yani ilimizde kilometrekare başına düşen kişi sayısının 35 olduğu görülmektedir. Bu rakam, IPARD kapsamına alınan komşu illerimizden Aksaray’da 51, Niğde’de ise 47’dir. Yıllara göre nüfus verilerine bakıldığında ise, toplam il nüfusumuzun son 8 yılda hiçbir artış göstermeyip, aksine%0,2 oranında gerilediği görülmektedir. Ancak, belirtilen dönemde Aksaray İli’nin toplam nüfusu yaklaşık %5, Nevşehir İli’nin toplam nüfusu ise %2,2 oranında artmıştır. 
Değerlendirmede dikkate alınan üçüncü ve son ölçüt ise, illerin tarım sektörüne ve kırsal alanlarına yönelik potansiyelleridir. Bu çerçevede ilimiz, IPARD kapsamına alınan çevre illere göre tarımsal potansiyel ve kırsal alan büyüklüğü açısından yetersiz görülmektedir. Biz, Kırşehirliler olarak bunun oldukça büyük bir hata olduğunu ve tarımsal potansiyelimizin yeterinde farkına varılamadığını ya da hatalı ve eksik bir biçimde değerlendirildiğini düşünüyoruz. İlimizde sulu tarım alanlarının artırılmasıyla birlikte zaten var olan bu potansiyelin farkına varılacağına ve tarımsal anlamda büyük bir kalkınma içerisine gireceğimize eminiz. 
Bu çerçevede, Kırşehir İl’imizin ikinci temel sorunu olarak gördüğümüz; sulu tarım alanlarının artırılması ve İl’imize önemli miktarda katma değer yaratılması noktasında Yamula Barajı Projesi (Kalaba Seyfe Pompaj Sulaması)’nin ivedilikle faaliyete geçirilmesinin gerekliliğine değineceğim. Bilindiği üzere; Kırşehir, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat illerinde, Kızılırmak nehrinin kuzey-kuzeybatı kısmında önemli miktarda bakir tarım alanları bulunmaktadır. Bunları mevcut su kaynakları ile sulamak mümkün değildir. Yöredeki en önemli su kaynağı ise Kızılırmak nehri olup, Kızılırmak nehrinin sularının belirtilen alanlara ulaştırılması gerekmektedir. Bu alanların etkin bir biçimde sulanabilmesi ise ancak Yamula Barajı Projesi ile sağlanabilecektir. Yamula Barajı Projesi’nin tam anlamıyla hayata geçirilmesiyle birlikte, ilimizde başta Mucur ve Boztepe İlçeleri olmak üzere, Malya Devlet Üretme Çiftliği ve çevresindeki bölgeler sulu tarıma açılabilecektir. 
Üretim Reform Paketi Kanun Taslağında Nişasta Bazlı Şekerler için yapılmak istenen değişiklikler, Kırşehir İli’ndeki pancar üreticileri açısından oldukça büyük tehlike arz etmektedir. Nişasta bazlı şeker kotalarının artırılması, zaten son on bir yılda %36 oranında azaltılan pancar kotalarının daha da azalmasına neden olacağından, bu durum Kırşehir tarımına önemli ölçüde zarar verecektir. 
Tarımsal potansiyelimiz noktasında göz ardı edilen bir diğer husus da ilimizin büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği noktasında sahip olduğu devasa potansiyeldir. İlimizdeki modern kesimhaneler Türkiye’nin kaliteli et ihtiyacını karşılayan önemli tedarikçiler olarak dikkat çekmektedir. Ticaret Borsamız tarafından Marka Tescili çalışmaları tamamlanan Kırşehir kırmızı eti, ön plana çıkan kalitesi ve lezzeti ile yurdumuzda üretilen diğer etlere kıyasla nispeten yüksek fiyatlardan alıcı bulmaktadır. Talebimiz bu sektöre ilişkin olarak daha kapsamlı yatırım teşviklerinin sağlanmasıdır. 
Et ve Süt Kurumu’nun besi ithalatına rağmen kırmızı et fiyatlarında istikrarsızlık halen devam etmektedir. Bu durum, Et ve Süt Kurumu’nun besi ithalatına cevap veremediğini açıkça göstermektedir. Bu nedenle, ithal besi hayvan izni Et ve Süt Kurumu’nun yanı sıra büyük çiftlik sahiplerine ve özel şirketlere de verilmelidir. Getirilen besilik materyallerin dağıtımı, özellikle 30 ve altı sayıda başlık besihanesi olan üreticiye-çiftçiye Ticaret Borsalarımız kanalıyla yapılmalıdır. Bu şekilde aynı zamanda köyden şehre göç de engellenebilecektir. 
Ayrıca, Kırşehir İli’ndeki hayvancıların yurt dışından almış oldukları mallar için ödedikleri yaklaşık 2 milyon Euro Fransa’da kalmıştır.
Konuşmamda belirtmek istediğim üçüncü ve son sorunumuz ise ulaşım ve lojistik ile ilişkilidir. Kırşehir İl’imizin herhangi bir demiryolu ulaşım ağı kapsamında yer almaması nedeniyle, özellikle taşımacılık ve bununla ilişkili hammadde girdilerinin yüksekliği, ilimizde gerek yerel, gerekse de il dışına satış yapan firmaları sıkıntıya sokmaktadır.Ayrıca, yıllarca yapılması vaat edilen, ihalesi tamamlanan ancak inşa aşamasına geçirilemeyen çevre yolunun yapılmayışı, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi’ni olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu sorunumuzun çözümü noktasında; Kırşehir İl’imize Organize Sanayi Bölgesi’nin de içinden geçecek şekilde demiryolu bağlantısının kurulmasını talep etmekteyiz. Bu çerçevede alternatif çözüm yollarından biri, yapılması planlanan hızlı tren hattının Antalya-Kapadokya ayağının inşasının hızlandırılması, hattın Kırşehir’i de içine alacak şekilde Kayseri’ye kadar uzatılmasının sağlanmasıdır. Diğer bir alternatif ise, Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri yüksek hızlı tren hattının yapımının öne alınarak, Kırşehir’in de bu rotaya dâhil edilmesidir. Ulaşım-lojistik sorunumuzun bu çerçevede çözüme kavuşturulması, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişimine de hız kazandıracak ve bölgenin doluluk oranının artmasına neden olacaktır. Organize Sanayi Bölgesine ilişkin bir diğer talebimiz ise, bölgesel teşvikte 4. bölgede olan Organize Sanayi Bölgemizin komşu Aksaray ve Yozgat gibi komşu illerimizin Organize Sanayi Bölgeleri’nde olduğu gibi bir üst bölgenin teşviklerinden yararlandırılmasına imkân sağlanmasıdır. Ayrıca, genişletme çalışmaları çerçevesinde, il genelindeki organize sanayi bölgesi toplam doluluk oranından ziyade, bölgelerin doluluk oranlarının birbirlerinden bağımsız olarak ele alınmasının, OSB’lerin daha hızlı büyümesine katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. 
Saygılarımızla…

KIRŞEHİR İLİ BORSA VE ODALARI

Okunma Sayısı: 4772
resim